VI edycja Międzynarodowego Kongresu EKO FORUM (13-14 września 2020r.) stała się miejscem debaty o rozwoju gospodarki z użyciem nowoczesnych i ekologicznych technologii. Największe wydarzenie branżowe w północno-wschodniej Polsce zdominował temat inwestycji, które przyczynią się do wzrostu produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz adaptacji do zmian klimatu.  Po raz pierwszy z powodu koniecznych, pandemicznych obostrzeń Kongres odbył się w formule hybrydowej.

Dwudniowy VI Międzynarodowy Kongres EKO FORUM rozpoczęły targi elektromobilności. Na supraskim rynku prezentowane były pojazdy elektryczne i hybrydowe, stacje do ich ładowania oraz wiele urządzeń zasilanych energią solarną. Największe w północno-wschodniej Polsce branżowe wydarzenie zgromadziło gości z Polski i zagranicy, przedstawicieli rządu, biznesu, ekspertów, a także lokalne samorządy. –  Eko Forum to doskonała okazja do promowania prośrodowiskowej tematyki oraz innowacji w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w codziennym życiu. Podlasie dysponuje dużym potencjałem w tym zakresie i dynamicznie odpowiada na zmieniającą się strukturę rynku energii, podejmując dobre praktyki związane z elektroenergetyką i elektromobilnością – mówił Krzysztof Jan Stawnicki, Prezes Zarządu Fundacji Ośrodek Wspierania Ekologii, współorganizator Eko Forum.

Drugiego dnia kongresu, pierwszą w regionie konferencję w formule hybrydowej, którą wprowadzono, mając na uwadze kwestie bezpieczeństwa w związku z COVID-19, rozpoczęto od podpisania listu intencyjnego w obecności ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Marka Gróbarczyka, pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (PGW WP) a Gminą Supraśl, w sprawie budowy zbiornika retencyjnego w Supraślu na rzece Supraśl.- „Ten zbiornik mógłby posłużyć gminie jako miejsce retencji wody, jako zbiornik przeciwpożarowy, zbiornik przeciwpowodziowy jednocześnie też zbiornik, który byłby wspaniałym akwenem do rekreacji” – powiedział Radosław Dobrowolski, burmistrz Supraśla.

Zbiornik retencyjny o pow. 6,7 ha i pojemności 100000 m3,  zostanie zlokalizowany na terenie znajdującym się pomiędzy kanałem „Kopanica”, a groblą biegnącą wzdłuż koryta rzeki Supraśl. Inwestycja ma na celu rewaloryzację historycznego systemu wodnego funkcjonującego na rzece Supraśl. Zbiornik będzie pełnił funkcję przeciwpowodziową, przyrodniczą i rekreacyjną. Konieczne będzie także wybudowanie nowego jazu kozłowego, gdyż istniejący nie może właściwie pełnić swojej funkcji ze względu na szerokość rzeki oraz możliwości sterowania przepływami wody. Pozostałe prace przewidziane do wykonania w ramach planowanego przedsięwzięcia, stanowią naprawę istniejących urządzeń oraz uzupełnienie brakujących elementów historycznego systemu wodnego rzeki Supraśl w Supraślu.  Pisemną deklarację współpracy przy podejmowaniu działań zmierzających do odtworzenia tego cennego obiektu złożyli także przedstawiciele rządu i samorządu: Marek Gróbarczyk – minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowe, senator RP – Mariusz Gromko, wicewojewoda podlaski – Tomasz Madras, starosta powiatu białostockiego – Jan Perkowski oraz burmistrz Supraśla – Radosław Dobrowolski. –  Hasło, które chcemy popularyzować, brzmi: „W każdej gminie zbiornik retencyjny”. Liczymy, że będzie to kwestia najbliższych lat, bo wszyscy potrzebujemy wody. Ta inwestycja z pewnością przysłuży się Supraślowi, pobudzi też jego dalszy rozwój turystyczny. Z pewnością będzie to dla Polaków duża zachęta do odwiedzin tego miejsca – mówił w Supraślu Marek Gróbarczyk, minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Podczas konferencji zastępca prezesa Wód Polskich – Krzysztof Woś przedstawił plany inwestycyjne Gospodarstwa dotyczące wzrostu produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE), a także szczegóły krajowego programu retencji korytowej, którego zadaniem jest poprawa bilansu wodnego na terenach rolnych. Obecny potencjał energetyczny Gospodarstwa stanowi 17 elektrowni wodnych o łącznej mocy prawie 21 MW, których roczna produkcja prądu wynosi 74 GWh. Jednocześnie trwają prace mające na celu zwiększenie wykorzystania potencjału hydroenergetycznego polskich rzek. Analizowana jest możliwość budowy małych elektrowni wodnych (MEW) przy wykorzystaniu piętrzeń będących własnością Skarbu Państwa w celu wybrania jak największej liczby lokalizacji, w których możliwa będzie budowa małych elektrowni. – Chcemy modernizować istniejące i budować nowe elektrownie wodne, tak by ostatecznie było ich ponad dwadzieścia. Obecnie produkują one 20 MW energii odnawialnej, dzięki inwestycjom planujemy zwiększyć ten wskaźnik o ponad 10 MW – powiedział Krzysztof Woś, zastępca prezesa PGW WP.

Zgodnie z zapowiedziami, Wody Polskie będą dysponować instalacjami produkującymi energię elektryczną z alternatywnych źródeł energii o mocy ponad 80 MW, czyli czterokrotnie wyższej od obecnie generowanej, z czego dodatkowe 13 MW pochodzić będzie z produkcji energii w hydroelektrowniach, a 50 MW z instalacji solarnych. Aby było to możliwe PGW Wody Polskie zmodernizuje 13 istniejących elektrowni wodnych by podnieść ich efektywność. Docelowo, w ciągu najbliższych lat, w całym kraju będzie działać 28 elektrowni wodnych, które zwiększą moc z 20 MW do 33 MW, zwiększając produkcję energii elektrycznej do 121 GWh. Działania te będą wpisywać się w politykę energetyczną państwa i zapewnią optymalne wykorzystanie posiadanego potencjału. Grunty i urządzenia wodne związane z ochroną wód oraz zapobieganiem powodzi i suszy jednocześnie mogą pełnić dodatkowe funkcję instalacji wytwarzania energii z OZE w elektrowniach wodnych. Wody Polskie planują również inwestycje w energetykę słoneczną. Według szacunków aktualnie potencjał posiada 20 lokalizacji, na których mogą powstać farmy fotowoltaiczne: do 1 MW, powyżej 1 MW, instalacje do 500 kW oraz instalacje na zużycie na własne potrzeby. – Myślimy o wykorzystaniu potencjału słonecznego. Przeprowadzone analizy i wytypowane lokalizacje wskazują, że jesteśmy w stanie do 2024 roku wybudować w całym kraju sieć farm fotowoltaicznych, które pozwolą nam osiągnąć moc 50 MW, a więc zdecydowanie więcej niż jesteśmy w stanie wyprodukować teraz w ramach hydroenergetyki – dodał zastępca prezesa Wód Polskich Krzysztof Woś. Omówione zostały także szczegóły wdrażania programu kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych w Polsce, jako jednego z elementarnych działań PGW Wody Polskie w ramach adaptacji do zmian klimatycznych przejawiających się intensyfikacją zjawiska suszy i powodzi. W ciągu trzech lat Wody Polskie wydadzą 154,7 mln zł na realizację 645 zadań, które pozwolą zatrzymać dodatkowe 32,5 mln m3 wody w zlewniach rzecznych, co przełoży się na wzrost krajowego wskaźnika retencji wód o 1%.  Wobec stosunkowo niskich nakładów finansowych, jest to świetny wynik. Przywrócenie dwufunkcyjności, czyli funkcji nawadniająco-odwadniającej obiektom melioracyjnym przez czasowe piętrzenie wód w rzekach i kanałach z wykorzystaniem istniejących systemów rowów melioracyjnych zauważalnie poprawi bilans wodny obszarów rolniczych. Przewidywane jest nawodnienie nawet 300 tys. ha użytków rolnych i wzrost plonów na tych terenach nawet o 30-40%.

Podczas Kongresu, tradycyjnie, wręczone zostały EKO CERTYFIKATY – prestiżowe nagrody przyznawane instytucjom i osobom szczególnie dbającym o ochronę środowiska. W tym roku laureatami zostali: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Enea Ciepło Sp. Z o.o., CKiR w Supraślu, Zespół Szkół Zawodowych im. E. Orzeszkowej w Sokółce, Nadleśnictwo Żednia, Nadleśnictwo Supraśl, Nadleśnictwo Czarna Białostocka, Podlaski Klub Biznesu oraz Tomasz Madras – wicewojewoda podlaski.

Panel dyskusyjny „Elektroenergetyka” – zdominował temat hydroenergetyki. To pierwszy podstawowy, najbardziej energetyczny zasób odnawialnych źródeł energii, który do dziś prężnie się rozwija. Międzynarodowa Agencja Energetyczna mówi, że przez najbliższe 5 lat,
w skali ogólnoświatowej, będziemy obserwować przynajmniej 5%  wzrost zapotrzebowania na energię z hydroelektrowni i około 9% wzrost zasobu mocy z obiektów już zainstalowanych. To oznacza, że z jednej strony utrzymane zostaną inwestycje które już funkcjonują,  z drugiej natomiast cały czas realizowane będą  nowe.  W panelu dyskusyjnym udział wzięli Marek Gróbarczyk – minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Krzysztof Woś – zastępca prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Sławomir Mazurek – główny ekolog BOŚ Bank S.A., Grzegorz Chocian – prezes zarządu Fundacji Konstruktywnej Ekologii Ecoprobono, Roman Tabaka – prezes zarządu T&T Proenergy Sp. z o.o., Andrzej Bogan Gołembiewski – nadleśniczy Nadleśnictwa Żednia oraz Maciej Kamiński dyrektor Enea Ciepło Sp. z o.o.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk mówił o planowanych inwestycjach hydroenergetycznych. – „Każdy stopień wodny, który planujemy na Wiśle czy Odrze to energetyka, hydroenergetyka i wykorzystanie tego pod kontem energetycznym”. Nie zabrakło także rzetelnych informacji dotyczących budowy kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej. Zdaniem Krzysztofa Wosia, zastępcy prezesa Wód Polskich, sytuacja hydroenergetyczna  w Polsce zmienia się na lepsze, przykładem są plany inwestycyjne Wód Polskich w OZE.  Oprócz hydroelektrowni ważą rolę odgrywać będzie energetyka słoneczna. Powstaną nowoczesne farmy fotowoltaiczne. Ale proekologiczne rozwiązania to także inwestycje w śródlądowy transport wodny. – „Musimy pamiętać, że żegluga śródlądowa jest najbardziej proekologiczną gałęzią transportu lądowego, czyli pływając po śródlądowych drogach wodnych jest bardziej ekologiczne od transportu samochodowego, kolejowego i każdego innego. Transport wodny śródlądowy jest rozwiązaniem proekologicznym i nasza działalność zmierza w tym kierunku, aby poprawić jego warunki funkcjonowania”. – powiedział wiceprezes Woś. Jak zaznaczył, w Polsce mamy 3660 km śródlądowych dróg wodnych. O wpływie inwestycji hydroenergetycznych na drożność ekologiczną rzek, mówił natomiast Sławomir Mazurek – główny ekolog BOŚ Bank S.A. Przypominał, że w Polsce nie mamy już do czynienia z betonowaniem rzek. Obecnie wpływ inwestycji na środowisko jest coraz mniejszy, poprawiana jest jakość zasobów i naprawiane błędy, które zostały popełnione przed laty. Ważna jest także adaptacja do zmian klimatu, zagospodarowywanie wód opadowych i rozwój zielono-błękitnej infrastruktury. – „Mamy do czynienia ze sztuką codziennych wyborów, z właściwym używaniem wody, z właściwym używaniem chemii gospodarczej, ważne jest oszczędzanie wody i racjonalne wykorzystanie wody szarej” – mówił Mazurek. Dodał, że kluczową rolę obok racjonalnego gospodarowania wodą, odgrywa planowanie przestrzenne i edukacja, które wspólnie mogą przynieść efekt w skali makro. Prezes Zarządu Fundacji Konstruktywnej Ekologii Ecoprobono – Grzegorz Chocian mówił o czynnikach wpływających na ilość wód w Polsce oraz regulacjach prawnych dotyczących wsparcia małych elektrowni wodnych i dużych obiektów hydrotechnicznych. Andrzej Bogan Gołembiewski, nadleśniczy Nadleśnictwa Żednia przybliżył program małej retencji nizinnej i małej retencji górskiej realizowany przez Lasy Państwowe oraz proekologicznych rozwiązaniach  wykorzystywanych w Nadleśnictwie. O inwestycjach w biomasę energetyczną mówił Maciej Kamiński dyrektor Enea Ciepło Sp. z o.o., dodał że co najmniej 50% energii cieplnej wytwarzanej przez spółkę pochodzi właśnie z tego odnawialnego źródła.

EKO FORUM zakończyła naukowo-techniczna część konferencyjna „TEFEN 2020” z blokami tematycznymi poświęconymi elektromobilności oraz technologiom smart city. Obejmowała takie obszary tematyczne jak: efektywność energetyczna instalacji, wpływ OZE na efektywność energetyczną, efektywne energetycznie budownictwo i architektura, elektromobilność, technologie SMART oraz mała retencja. Dyskusja naukowa i część warsztatowa  z udziałem przedstawicieli środowisk: akademickich, eksperckich, administracji publicznej oraz branży energetycznej, poruszyła zagadnienia odnoszące się do problematyki efektywności energetycznej w kontekście wykorzystania OZE, elektromobilności i technologii SMART w kształtowaniu bilansu energetycznego budynków, miast i gmin. Pojawiły się też kwestie ściśle związane z polityką energetyczną województwa podlaskiego oraz problem kształtowania energochłonności różnych sektorów lokalnej gospodarki.

Dzięki transmisji online przeprowadzonej przez Politechnikę Białostocką, Międzynarodowy Kongres EKO FORUM obejrzało ponad 1000 osób. To dobry prognostyk przed organizacją VII EKO FORUM, na którym spotkamy się w malowniczym Supraślu już za rok.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here