Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030 zakłada
dalszy wzrost udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu
energii oraz decentralizację źródeł energii, tak by ich właścicielami stali się przedsiębiorcy i mieszkańcy. – Dzięki
takim działaniom zwiększamy wykorzystanie zielonej energii,
a dochód z jej produkcji pozostaje w portfelach naszych
mieszkańców – podkreśla marszałek Artur Kosicki

Jednocześnie region, o czym jasno mówi Strategia 2030,
zmierza do wykorzystania szansy, jaką stanowi możliwość
wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego. Koncepcja ta
polega na racjonalnym wykorzystaniu zasobów i ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów, które powinny pozostawać w gospodarce
tak długo, jak jest to możliwe. W praktyce oznacza to ograniczenie odpadów do minimum

NASZ CEL: STAĆ SIĘ LIDEREM
W Strategii mowa jest o tym, że „województwo podlaskie
powinno stać się liderem we wdrażaniu rozwiązań z zakresu
OZE i gospodarki obiegu zamkniętego, co nie tylko zapewni
bezpośrednio wyższą konkurencyjność podlaskich firm i lepszą jakość życia mieszkańcom, ale też stworzy innowacyjny
sektor gospodarczy, w którym specjalizacja może przynieść
znaczące korzyści ekonomiczne. Podlaskie powinno być
eksporterem rozwiązań i technologii OZE i gospodarki
obiegu zamkniętego”.Główne kierunki interwencji w tym
obszarze to:
• wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii i energetyki rozproszonej,
• rozbudowa i modernizacja infrastruktury energetycznej
przesyłowej i dystrybucyjnej, w tym rozwoju inteligentnych
systemów przesyłu i dystrybucji energii,
• rozbudowa sieci gazowniczej,
• realizacja strategii niskoemisyjnych m.in. w obszarach
takich jak: transport publiczny, efektywność energetyczna,
jakość powietrza,
• rozwój i wdrażanie w przedsiębiorstwach, instytucjach
i gospodarstwach domowych technologii gospodarki
obiegu zamkniętego,
• edukacja ekologiczna

DOTACJE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA
Gospodarka niskoemisyjna oraz gospodarka obiegu
zamkniętego są jednymi z najważniejszych priorytetów
Unii Europejskiej i będą w związku z tym wspierane przez
fundusze unijne w przyszłej perspektywie. – W obecnym
programie regionalnym również bardzo szeroko wspieraliśmy
i wspieramy wszelkie działania, mające na celu upowszechnianie odnawialnych źródeł energii. Jednym z jego celów
jest właśnie gospodarka niskoemisyjna – mówi marszałek
Artur Kosicki.
Jedna z osi obecnego RPOWP koncentruje się właśnie
na upowszechnieniu gospodarki niskoemisyjnej na rzecz
poprawy bilansu energetycznego, zmniejszeniu uzależnienia
energetycznego województwa poprzez zmianę struktury
wytwarzania energii i zwiększeniu lokalnej produkcji energii
ze źródeł odnawialnych czy obniżeniu energochłonności
sektora publicznego i mieszkaniowego.
Na zwiększanie efektywności energetycznej i OZE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego
na lata 2014–2020 do wykorzystania było 194 mln euro
(866,1 mln zł). Można było uzyskać dotacje m.in. na: budowę
nowych lub zwiększenie mocy jednostek wytwarzania energii
elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru,
słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, rozwój infrastruktury wytwórczej
biokomponentów i biopaliw produkowanych z surowców
odpadowych i pozostałości z produkcji rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego, modernizację indywidualnych
źródeł ciepła (projekty samorządów – domy mieszkańców)
w ramach tzw. strategii niskoemisyjnych. Z kolei samorządy uzyskiwały pomoc na kompleksową modernizację
energetyczną budynków wraz z wymianą wyposażenia na
energooszczędne i montaż odnawialnych źródeł energii

DOBRE PRAKTYKI
Przykłady projektów z zakresu gospodarki niskoemisyjnej,
które powstały dzięki RPOWP, znajdziemy w całym regionie.
W gminie Kobylin-Borzymy powstała instalacja fotowoltaiczna o mocy 0,4 MW. Wytworzona w niej energia będzie
sprzedawana. W ramach projektu zamontowano ogniwa
PV, wykonano przyłącza elektroenergetyczne. Produkcja
energii z odnawialnych źródeł wpłynie na spadek emisji
gazów cieplarnianych, czyli zyska na tym środowisko i mieszkańcy. Koszt tej inwestycji sięga 2 mln zł, dofinansowanie
z RPOWP to 648 tys. zł.
Z kolei mieszkańcy Wysokiego Mazowieckiego mogą korzystać z energii słonecznej. Na dachach domów mieszkańców, w 65 gospodarstwach domowych na terenie miasta
Wysokie Mazowieckie, zamontowane zostały instalacje
fotowoltaiczne i kolektory słoneczne. Wytworzona dzięki
nim energia elektryczna i cieplna są przeznaczone wyłącznie
na własne potrzeby mieszkańców. Wartość tej inwestycji
wynosi 1,4 mln zł, dofinansowanie 900 tys. zł.
Natomiast miasto Kolno zadba o efektywność energetyczną.
Przeprowadzi termomodernizację siedmiu budynków: sześciu komunalnych budynków mieszkalnych (które podłączone zostaną do miejskiej sieci ciepłowniczej) oraz siedziby
MOPS. Podłączenie budynków do sieci zniweluje potrzebę
wykorzystywania takich źródeł jak: węgiel kamienny, drewno
opałowe czy gaz płynny. Dodatkowo, w każdym z budynków
zastosowane zostaną instalacje, wykorzystujące energię
słoneczną. Realizacja projektu zmniejszyła zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną oraz ograniczy ilość
szkodliwych substancji przenikających do atmosfery. Koszt
tej inwestycji wynosi 3,2 mln zł, dotacja pokryje 2,7 mln zł.

BARDZO ATRAKCYJNE POŻYCZKI
Wciąż dostępne są bardzo atrakcyjne pożyczki – nieoprocentowane, bez prowizji i dodatkowych opłat. Przedsiębiorstwa mogą je otrzymać na kompleksowe inwestycje
na rzecz efektywności energetycznej, służące zmniejszeniu
strat energii, ciepła, budowę urządzeń do produkcji energii
na własne potrzeby w oparciu o OZE lub zmianę systemu
wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii. Pożyczki dla
przedsiębiorców nie wymagają wkładu własnego. Udzielają
ich pośrednicy:
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w Białymstoku,
ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok,
nr tel. 85 740 86 76, 85 740 86 83,
e-mail: pozyczki@pfrr.pl;
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach,
ul. Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki,
nr tel. 87 565 13 86;
Fundusz Wschodni Sp. z o.o,
ul. Piękna 1 (III piętro), 15-282 Białystok,
nr tel. 85 307 01 05.
Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz
towarzystwa budownictwa społecznego pożyczkę wykorzystać mogą na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Pośrednikami tych pożyczek są:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Białymstoku,
ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok,
nr tel. 85 746 02 41,
Alior Bank S.A,
nr tel. +48 782 893 293,
e-mail: instrumenty_finansowe.UE.BGK@alior.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here